English German Latvian Russian
Wallpaper Download by Wallpaper-Library
Set as Home page Add to favorites
 
Animâcijas filmas
Daba
Datori
Daþâdi
Fantâzija
Filmas
Maðînas
Motocikli
Mûzika
Pasaule
Sievietes
Spçles
Sports
Tehnika
TV
Vîrieði
A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z

Pievienojies, lai
saòemt tapetes pa pastu!

Laipni lûgti Wallpaper-Library!

Kâpçc meklçt tapetes, ja viòas visas ir bibliotçkâ?
Kâpçc skatîties reklâmu, ja ðeit var lejupielâdçt uzreiz?

Wallpaper Library ir bibliotçka, kur visas tapetes ir loìiski sakârtotas pa kategorijâm un galerijâm. Ðeit Jûs varat ielâdçt tik tapeðu, cik Jûs vçlaties. Katra tapete ir pieejama 7 daþâdâs izðíirtspçjâs (1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 un 640x480). Jûsu tapetes izmçru izvçle paliek Jûsu ziòâ. Katrâ tapetes priekðskatîjuma lapâ Jûs saòemsiet visu nepiecieðamo informâciju par izvçlçto tapeti, piemçram: novçrtçjumu, lejupielâþu skaitu, tapetes oriìinâlo izmçru vai Jûsu monitora izðíirtspçju.

Jûs gaida liels daudzums darba virsmas tapeðu priekð Windows un citâm operçtâjsistçmâm, starp tiem 3D-Tapetes, Seksîgâs-Tapetes, Animâciju-Tapetes, Telefona-Tapetes, Datora-Tapetes un daudzas citas interesantas tçmas.
Nedçïas tapete
Uzkliíðíiniet uz kâda no izmçriem apakðâ, lai ielâdçt ðîs nedçïas tapeti. Atgriezies katru nedçïu, lai redzçt jaunu nedçïas tapeti.

 

Nedçïas Top 12


Oriìinâlais izm.: 1280x1024
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1024x768
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1152x864
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1024x768
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1280x1024
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1600x1200
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1600x1200
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1280x1024
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1280x1024
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1024x768
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1024x768
Novçrtçjums:

Oriìinâlais izm.: 1024x768
Novçrtçjums:
Meklçt tapeðu datubâzç
 
 

Kas ir Wallpaper?

Wallpapers ir Jûsu darbavirsmas aizmugurçjâ fona bilde. Par aizmugurçjo fonu tiek uzskatîta plakne kas atrodâs aiz galvenâs novçrotâja uzmanîbas plaknes. Ir vairâki sinonîmi vârdam Wallpaper: tapetes, bildes, skati, ainavas, papperi, ...

  Lietotâj vârds:
  Parole:
 
Search

Meklçt tapeðu datubâzç

 
 
 

Tom Cruise Picture
Izmçrs: 1024x768

 
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits